Välkommen till MålportalenMålportalen kompletterar den årliga rapport som Trafikanalys lämnar till regeringen i april. 
På Målportalen följer vi upp Sveriges transportpolitiska mål och hur arbetet går med att nå dem. 
Du kan hitta statistik och information från ditt eget län, eller om ett visst trafikslag.
Här presenteras data om vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart.
Du kan se hur läget har förändrats över tid, i olika delar av Sverige.
Målportalen uppdateras löpande med ny statistik, fördjupningar och sökvägar till mer information.
Målportalen är under ständig utveckling. Saknar du något? Hör av dig till oss med dina synpunkter!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Se filmen om Målportalen!

 

Olika typer av mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det ska uppnås genom ett   funktionsmål inriktat på tillgänglighet respektive ett hänsynsmål som syftar minskad miljöbelastning, förbättrad trafiksäkerhet och ökad hälsa.

Funktionsmålet och hänsynsmålet är därefter närmare beskrivna genom olika målpreciseringar.

För varje precisering finns ett antal indikatorer som visar hur arbetet går på vägen mot att nå målet. Indikatorerna presenteras som statistik i form av diagram eller kartor.

Läs mer här

  

Aktuell uppföljningsrapport

Här hittar du länken till Trafikanalys senaste uppföljningsrapport:

Rapport 2017:7 Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017

 
 

Hur görs bedömningarna?

Bedömningarna av hur väl de transportpolitiska målen uppfylls baseras på ett brett kunskapsunderlag, i form av indikatorer. Dessa återfinns i rapport 2016:12 "Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016". Ett urval av indikatorerna presenteras nu också på Målportalen. Mer information kommer att fyllas på med löpande, i takt med att portalen utvecklas.

Den samlade bedömningen av utvecklingen inom en viss målprecisering visas med en pil. Pil uppåt visar att utvecklingen går åt rätt håll, pil neråt att det går åt fel håll. Horisontell pil visar att läget är oförändrat sedan målen antogs. Om Trafikanalys inte anser sig kunna bedöma utvecklingen sätts ingen pil (markeras med tom ring). Nytt från och med 2016 års bedömningar är att pilen placeras i ett trafikmärke för varning, om Trafikanalys bedömer att det finns en risk för att uppsatta mål inte nås i utsatt tid.

   Pil upp varning

 

Preciseringsöversynen

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag att se över de transportpolitiska preciseringarna och uppföljningen av de transportpolitiska målen. Förslaget är ute på remiss till den 19 juni 2017. Du hittar mer information här.

Preciseringsöversynen